THÔNG BÁO XÉT TUYỂN DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2022

Trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), Đại học Quốc gia TP.HCM xin trân trọng thông báo xét tuyển dự bị tiến sĩ năm 2022 như sau:

1. Tuyển sinh

1.1. Điều kiện xét tuyển

Người dự tuyển chương trình dự bị tiến sĩ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1.1.1. Điều kiện văn bằng

Người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp tình độ thạc sĩ, người tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10) ngành đúng, ngành gần, hoặc tốt nghiệp hoặc có quyết định công nhận tốt nghiệp trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ.

1.1.2. Người hướng dẫn

Người học được ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp hướng dẫn. Mỗi người học được nhiều nhất là hai người hướng dẫn, trong đó phải có ít nhất một người hướng dẫn là giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM.

1.1.3. Bài luận về hướng nghiên cứu

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4. Bài luận phải có chữ ký xác nhận của người dự tuyển và người hướng dẫn.

1.2. Quy trình xét tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Phòng Đào tọa Sau đại học. Phòng Đào tạo Sau đại học kiểm tra, xem xét hồ sơ của thí sinh và công bố kết quả xét tuyển.

2. Chương trình dự bị tiến sĩ

2.1. Các học phần tiến sĩ

Người học được đăng ký học các môn học ở học phần tiến sĩ cùng các nghiên cứu sinh chính thức. Tuy nhiên, người học không được thực hiện tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ. Kết quả các môn học đã tích lũy được bảo lưu tối đa 24 tháng kể từ ngày thi hoặc bảo vệ kết thúc môn học đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức và được dùng để xét miễn môn học trong chương trình tiến sĩ chính thức.

2.2. Nghiên cứu khoa học

Người học được thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước. Các bài báo khoa học được công bố trong thời gian dự bị tiến sĩ sẽ được công nhận trong điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh và chương trình tiến sĩ chính thức khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

2.2.1. Đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

–  Nghiên cứu sinh là tác giả bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

–  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài.

2.2.2. Chương trình tiến sĩ chính thức

–  Bài báo khoa học do người học là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) còn trong thời hạn 24 tháng tính từ năm đăng bài đến năm trúng tuyển nghiên cứu sinh chính thức;

–  Các bài báo khoa học phải có nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ.

–  Bài báo khoa học phải được tập thể người hướng dẫn chấp thuận trước khi tiến hành thủ tục gửi bài;

– Người học là tác giả của bài báo khoa học có ghi rõ tên của nhà trường và sử dụng email của nhà trường (@hcmut.edu.vn).

2.3. Thời gian học dự bị tiến sĩ

Thời gian học dự bị tiến sĩ tối đa là 24 tháng.

2.4. Học phí:

Học phí dự bị sẽ đóng học phí theo học kỳ, mức thu đối với khóa tuyển 2021 25.000.000 đồng/học kỳ. Nhà trường sẽ có thông báo mức thu học phí cụ thể cho từng năm học, từng học kỳ.

2.5. Quyền lợi và trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

2.5.1. Quyền lợi của người học dự bị tiến sĩ

–  Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;

–  Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;

–  Được tích lũy tối đa 50% số tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng

–  Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức.

–  Được ưu tiên xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức khi người học dự bị tiến sĩ đã hoàn tất các điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh theo yêu cầu của nhà trường.

– Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ.

2.5.2. Trách nhiệm của người học dự bị tiến sĩ

– Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của CSĐT;

– Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của CSĐT. CSĐT xây dựng quy định cụ thể về kinh phí cho chương trình dự bị tiến sĩ;

– Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để được xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức;

– Các trách nhiệm khác theo quy định của CSĐT.

2.6. Quyền lợi và trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

2.6.1. Quyền lợi của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

–  Số lượng người học dự bị tiến sĩ không tính chung với số lượng nghiên cứu sinh chính thức;

–  Nhà trường sẽ ký hợp đồng đào tạo với người hướng dẫn theo thời gian người học và người hướng dẫn đã thống nhất; và không có quyết định công nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.

2.6.2. Trách nhiệm của người hướng dẫn dự bị tiến sĩ

–  Hướng dẫn người học củng cố kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực dự định nghiên cứu của luận án tiến sĩ;

–  Hỗ trợ người học thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia các hội nghị và công bố các bài báo khoa học;

–  Trong quá trình hướng dẫn, nếu có vấn đề phát sinh thì người hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho nhà trường để phối hợp giải quyết.

2.7. Thời gian xét tuyển, Hồ sơ đăng ký xét tuyển

2.7.1. Thời gian xét tuyển

 • Đợt 1: 31/03/2022.
 • Đợt 2: 31/05/2022.
 • Đợt 3: 29/07/2022.
 • Đợt 4: 31/10/2022.

2.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Ứng viên Đăng ký dự tuyển onlinet tại Cổng thông tin đào tạo SĐH của Trường theo địa chỉ: http://grad.hcmut.edu.vn/hv/dang_ky_thi_sau_dai_hoc.php?type=cts

Ứng viên in hồ sơ từ hệ thống và nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo SĐH gồm các nội dung sau:

 • 02 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ.
 • 02 bản sao bằng tốt nghiệp ĐH, 02 bản sao công chứng bảng điểm ĐH.
 • 02 bản sao công chứng bằng Thạc sĩ, 02 bản sao công chứng bảng điểm Cao học.

Đối với ứng viên có văng bằng tốt nghiệp nước ngoài, phải có bản dịch thuật văn bằng và bảng điểm sang tiếng Việt và có văn bản công nhận của “Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục”.

 • Phiếu đăng ký xét tuyển, có xác nhận chấp thuận đào tạo của cán bộ dự kiến hướng dẫn dự bị tiến sĩ; Bộ môn/Phòng thí nghiệm đào tạo; Khoa quản lý ngành đào tạo.
 • Lý lịch khoa học(in từ hệ thống, có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác), 04 ảnh (3×4).
 • Phiếu khám sức khỏe (bản gốc hoặc photo công chứng); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có).
 • 02 bộ bài luận về hướng nghiên cứu.
 • Minh chứng công trình, bài báo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu (nếu có)

-Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đòng hồ sơ.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

Phòng Đòa tạo SĐH (P.115, nhà B3) Trường Đại học Bách Khoa

268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Email: sdh@hcmut.edu.vn Website: https://www.pgs.hcmut.edu.vn

Trân trọng thông báo