Thông báo danh sách phân công CBHD Đề cương + LVTN (cao học) HK2/2021-2022

DANH SÁCH HỌC VIÊN THỰC HIỆN LVTHS

HỌC KỲ 2/ 2021-2022

STT  MSHV  HỌ  TÊN  Email  GVHD  THÔNG TIN LIÊN LẠC
1 2070228 Võ Hoàng Long vohoanglong1182@gmail.com TS. Nguyễn Thị Thu Hằng ntthang@hcmut.edu.vn  (028) 38 647 256 – ext. 5608
2 2070590 Trần Tử Huân trantuhuan@gmail.com TS. Nguyễn Thu Hiền nthuhien@hcmut.edu.vn  (028) 38 647 256 – ext. 5364
3 2070236 Phạm Tuấn phtuan97@gmail.com TS. Nguyễn Thu Hiền nthuhien@hcmut.edu.vn  (028) 38 647 256 – ext. 5364
4 1970337 Nguyễn Thị Minh minhlies@gmail.com TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên ntdnguyen@hcmut.edu.vn  (028) 38 647 256 – ext. 5608
5 2070231 Võ Thị Ngọc Nhân vtnnhan1902@gmail.com TS. Lê Thị Thanh Xuân

lttxuan@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5613

6 2070226 Lê Thị Lin lethilin@gmail.com TS. Nguyễn Vũ Quang nvquang@hcmut.edu.vn  (028) 38 647 256 – ext. 5612
7 2070235 Võ Huy Trường htruongvo@gmail.com TS. Dương Như Hùng duongnhuhung@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5610
8 2070232 Nguyễn Thị Kim Quyền nguyenquyen448@gmail.com PGS.TS Lê Nguyễn Hậu

lnhau@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5613

9 2070233 Hoàng Thị Minh Thiết renancylee@gmail.com PGS.TS Lê Nguyễn Hậu

lnhau@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5613

10 1970561 Nguyễn Thanh Hoài Thư nguyenthanhhoaithu1802@gmail.co m PGS.TS Lê Nguyễn Hậu

lnhau@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5613

11 2070604 Phan Châu Tín tinphan1902@gmail.com PGS.TS Lê Nguyễn Hậu

lnhau@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5613

12 2070230 Văn Bá Năm vanbanampe@gmail.com PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân n.m.tuan@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5607
13 2070274 Trần Thị Phượng tranphuong19981992@gmail.com PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân n.m.tuan@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5607
14 2070234 Trần Ngọc Bảo Thư baothu.tnbt3103@gmail.com PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân n.m.tuan@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5607
15 2270046 Nguyễn Lê Duy Khánh duynguyen1801@gmail.com PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân n.m.tuan@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5607
16 2070589 Trang Thị Ngọc Hân hantrang0510@gmail.com PGS. TS Phạm Quốc Trung

pqtrung@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5607

17 2170288 Nguyễn Duy Hùng nguyenduyhung@gmail.com PGS. TS Phạm Quốc Trung

pqtrung@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5607

18 2070595 Nguyễn Đức Minh nguyenducminh2007@gmail.com PGS. TS Phạm Quốc Trung

pqtrung@hcmut.edu.vn

(028) 38 647 256 – ext. 5607

19 2170290 Nguyễn Lê Phương Khánh phuongkhanh110990@gmail.com TS. Trương Minh Chương tmchuong@hcmut.edu.vn (028) 38 647 256 – ext. 5607