30

Số tiết

IM2015KHỞI NGHIỆP

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu, Jean Pierre To, Trần Thị Tuyết
More Detail

IM4017CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân
More Detail

IM3017ISO 9000

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên
More Detail

Search For Courses