tuan.nd@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 104B10

ThS. Ngô Đặng Tuân

Thạc sĩ, Giảng viên
  • Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa, Tp.HCM (2019)

Hướng nghiên cứu