Lịch thực hiện thực tập ngoài trường Học kỳ 3 năm học 2022 – 202

(Thời gian 08 tuần từ 05/06/2023 đến 28/07/2023)

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1 Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp) Dự kiến 15/04 hoặc 16/04/2023 –  Thời gian và phòng sẽ TB sau
2 Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông báo trên website của Khoa: LINK Từ 10/04/2023 tới 23/04/2023 01/05/2023 Khoa chuyển DS hướng dẫn TTTN về BM phân công
3 -BM phân công GVHD 01/05/2023-07/05/2023 08/05/2023: BM gửi VPK kết quả phân công
4 -GVHD hướng dẫn SV lập đề cương thực tập tốt nghiệp, cập nhật đơn vị TTTN lần 1 08/05/2023 – 12/05/2023 15/05/2023: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 1 về Khoa
5 Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 1 Từ 15/05/2023 – 19/05/2023 22/05 – 26/05/2023: SV nhận QĐ lần 1 tại VPK
6 Sinh viên chính thức đến đơn vị. Trong suốt thời gian này sinh viên thực tập tại công ty, đồng thời phải liên hệ theo lịch của GVHD/BM 05/06/2023
7 SV thay đổi hoặc bổ sung đơn vị TTTN tại BM lần 2 (nếu có) Từ 05/06 tới 09/06/2023 Trước 17g00 09/06/2023: BM gửi DS đơn vị TTTN lần 2 về Khoa
8 Chuẩn bị xin quyết định thành lập đoàn TTTN lần 2 (nếu có) Từ 12/06/2023 – 16/06/2023 Dự kiến 19/06/2023: SV nhận QĐ lần 2 tại VPK
9 SV nhận thư cảm ơn và quà cho CBHD ngoài trường tại BM Từ 10/07/2023 tới 14/07/2023 Khoa phát thư cảm ơn và quà tặng về BM
10 Nộp báo cáo TTTN tại BM Trước 10g00, thứ Hai ngày 31/07/2023 BM lập hội đồng bảo vệ TTTN và thông báo cho SV
11 Bảo vệ Thực tập tốt nghiệp Từ 01/08/2023 đến 11/08/2023 BM tổ chức và báo kết quả về Khoa trước 15g00, ngày 14/08/2023

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS.NGUYỄN VŨ QUANG