Lịch thực hiện đồ án chuyên ngành Học kỳ 3 / năm học 2022 – 2023

(Thời gian 08 tuần, từ 05/06/2023 đến 28/07/2023)

STT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1 SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINK Từ 10/04/2023 tới 23/04/2023
2 BM phân công GVHD Từ 01/05/2023 đến 07/05/2023 08/05/2023: BM gửi KQ phân công cho VPK để đăng website
3 Gặp GVHD, bắt đầu thực hiện Đồ án Từ 05/06/2023
4 Nộp Đồ án (tại Bộ môn hướng dẫn) Trước 10g00, thứ Hai, ngày 31/07/2023
5 Trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM) Từ 01/08/2023 tới 18/08/2023
6 Nộp kết quả về Khoa 15g00, thứ Hai, ngày 21/08/2023

Chú ý:

– SV từ khóa 19 trở về sau: môn Đề cương LVTN đổi tên thành Đồ án chuyên ngành – IM4033

– SV từ khóa 18 trở về trước vẫn thực hiện theo lịch công bố trên, và giữ mã môn và tên môn cũ.

            TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2023

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

  

TS. NGUYỄN VŨ QUANG