Lịch thực hiện Đồ án chuyên ngành – HK233

LỊCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 3 / NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 08 tuần, từ 10/06/2024 đến 04/08/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINKTừ 22/04/2024 tới 05/05/2024 
2BM phân công GVHDPhân công: 20/05/2024 – 24/05/202427/05/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
3SV bắt đầu liên lạc GVHDTừ 03/06/2024tới 09/06/2024 
4SV bắt đầu thực hiệnTừ 10/06/2024 
5Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM09/07/2024: GVHD báo cáo BMBM lưu lại lại các báo cáo, cuối kỳ gởi cho các HĐ bảo vệ để đánh giá thái độ và quá trình.
6SV nộp Đồ án tại Bộ mônTrước 10g00, thứ Hai, ngày 05/08/2024 
7SV trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM)Từ 05/08/2024 tới 18/08/2024     
8 000000Nộp kết quả về Khoa15g00, thứ Tư, ngày 28/08/2024 

TP.HCM, ngày…..tháng …. năm 2024

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Vũ Quang