Kế hoạch thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp Sau đại học (K2022 trở về sau) HK2_2022-2023

Khoa Quản lý Công nghiệp xin thông báo đến các học viên ngành Quản trị Kinh doanh (K2022 trở về sau) kế hoạch đăng ký thực hiện đề cương môn Đồ án tốt nghiệp (theo file đính kèm)

Lưu ý:

  • Sau khi có kết quả đánh giá đề cương, học viên phải theo dõi kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp trên web Khoa, web P.SĐH để đăng ký Đồ án tốt nghiệp trong HK sau
  • Điều kiện để giao đề tài: Hướng Ứng dụng: từ 39 tín chỉ bao gồm khối kiến thức tốt nghiệp (6 tín chỉ), hoàn thành ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực quốc gia/môn Anh văn 1.