3

Học kỳ

IM2009TIẾP THỊ CĂN BẢN

Giảng viên : Dương Thị Ngọc Liên, Huỳnh Thị Minh Châu
More Detail

IM2007THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân
More Detail

IM2001KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn
More Detail

IM1011MÁY TÍNH TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang
More Detail

Search For Courses