2

Học kỳ

IM3041TOÁN KINH TẾ ỨNG DỤNG

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương
More Detail

IM1009KINH TẾ VĨ MÔ

Giảng viên : Lại Huy Hùng, Trần Duy Thanh
More Detail

IM1007QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Nguyễn Văn Tuấn
More Detail

Search For Courses