Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

IM2021HỆ THỐNG SẢN XUẤT

Giảng viên : Nguyễn Thị Thu Hằng
More Detail

IM3029QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng
More Detail

IM3013QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Huỳnh Thị Phương Lan, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng
More Detail

Search For Courses