Huỳnh Thị Minh Châu

Giảng viên

IM2017HÀNH VI TỔ CHỨC

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu
More Detail

IM3007PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu
More Detail

IM3051ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Tuyết, Võ Tấn Phong
More Detail

IM3059QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân
More Detail

Search For Courses