Các giảng viên Khoa Quản Lý Công Nghiệp & Các giảng viên đến từ các trường y - hầu hết đều đang đảm nhiệm vai trò quản lý tại các cơ sở y tế

PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

Phó giáo sư, Tiến sĩ | Bộ môn Tiếp thị & Quản lý

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó giáo sư, Tiến sĩ | Bộ môn HTTT-QL

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Chủ nhiệm Bộ môn | Phó giáo sư, Tiến sĩ | Bộ môn HTTT-QL

TS. Dương Như Hùng

Trưởng Khoa QLCN | Tiến sĩ Bộ môn Tài chính

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Tiến sĩ | Bộ môn Quản lý Sản xuất & Điều hành

TS. Nguyễn Thu Hiền

Tiến sĩ | Bộ môn Tài chính

TS. Lê Thị Thanh Xuân

Tiến sĩ | Bộ môn Tiếp thị & Quản lý

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

Tiến sĩ | Bộ môn Quản lý Sản xuất & Điều hành