Đề tài nghiên cứu khoa học Khoa QLCN 2018

STT Thành viên Tên đề tài Mã số đề tài Tên cấp
1 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật-xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường)
2 TS. Đường Võ Hùng Tái định vị và tái cấu trúc hệ thống kho: Một nghiên cứu thực tế. T-QLCN-2017-86 Cấp cơ sở (Trường)
3 TS. Huỳnh Thị Minh Châu Xây dựng mô hình khái niệm về sự hiệu quả của các đội ảo dưới góc nhìn kỹ thuật – xã hội T-QLCN-2017-103 Cấp cơ sở (Trường)
4 TS. Nguyễn Thuý Quỳnh Loan Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương Quy hoạch và phát triển khoa học công nghệ của Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2030  Cấp Tỉnh/TP.HCM
5 TS. Dương Như Hùng Tác động của Hiệp định TPP đến kinh tế TP.HCM Cấp Tỉnh/TP.HCM
6 TS. Dương Như Hùng Tác động những Hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó 17/HĐ-SKHCN Cấp Tỉnh/TP.HCM
7 TS. Dương Như Hùng Đề tài Mở rộng sân bay Tân sơn nhất Cấp Tỉnh/TP.HCM
8 TS. Dương Như Hùng Đề tài Đánh giá hiệu quả ngắn và dài hạn của quá trình cổ phần hóa trên khía cạnh tài chính B2015-34-01 ĐHQG loại B
9 PGS.TS. Phạm Quốc Trung Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm bản quyền số ở Việt Nam C-2017-20-41 ĐHQG loại C
10 ThS. Hàng Lê Cẩm Phương Đánh giá khả năng tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến một số lĩnh vực kinh tế trên dịa bàn TP.HCM Tỉnh/Thành phố