Danh sách các bài báo Khoa QLCN 2022

Tạp chí khoa học quốc tế 

 1. Nguyen Thi Duc Nguyen*, Nguyen Hoang Phat, Nguyen Thi Hoang Mai, Huynh Thi Phuong Lan; Can supply chain collaboration improve firm performance? Experiences on leather and footwear companies in Vietnam; ISSN: 1979-3561. EISSN: 2579-9363; 2022; Operations and Supply Chain Management: An International Journal (OSCM) (http://journal.oscm-forum.org/); 15(4)
 2. Quoc Trung Pham, Huynh Ngoc Diem Nguyen, Sanjay Misra, Abhavya Misra; Investigating factors for using insurance apps by customers: a study of a developing country; https://doi.org/10.1007/s42786-022-00046-9; 2022; Journal of Banking and Financial Technology; 2022
 3. Joseph Bamidele Awotunde, Sanjay Misra, Quoc Trung Pham; An Enhanced Diabetes Mellitus Prediction Using Feature Selection-Based Type-2 Fuzzy Model; 978-981-19-8069-5_43; 2022; Communications in Computer and Information Science; Volume 1688, FDSE 2022
 4. Joseph Bamidele Awotunde, Sanjay Misra, Quoc Trung Pham; A Secure Framework for Internet of Medical Things Security Based System Using Lightweight Cryptography Enabled Blockchain; 978-981-19-8069-5_17; 2022; Communications in Computer and Information Science; Volume 1688, FDSE 2022
 5. PHẠM TIẾN MINH, BÙI HUY HẢI BÍCH; Does Board Gender Diversity Matter for Sustainable Growth Rate? Evidence from Banking Industry in Vietnam; 2301-3567; 2022; Journal of economics, business and management (JOEBM)
 6. Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Hoàng Mai; Supply chain collaboration components enhancing firm performance of manufacturers in Vietnam: Innovation capability moderation; ISSN: 0972-1509 Online ISSN: 0973-0664; 2022; Global Business Review
 7. Tram-Anh Ngoc Pham, Hau Nguyen Le, Dung Tien Nguyen, Thuy Ngoc Pham; Customer service co-creation literacy for better service value: Evidence from the health-care sector; 0887-6045; 2022; Journal of Services Marketing; Vol. 36 No. 7
 8. Duy Tan Nguyen & Phuoc Luong Le; Twenty-year application of logistics and supply chain management in the construction industry; Print ISSN: 0144-6193 Online ISSN: 1466-433X; 2022; Construction Management and Economics; 40(10)
 9. Phạm Quốc Trung, Võ Duy Anh; Impact of employer value proposition and social media use on the intention to apply for a job in the IT industry of Vietnam; 1978-1989; 2022; The South East Asian Journal of Management; 16 (2)
 10. Thi-Kim-Hien Le, Manh-Tuan Nguyen, Sheng-Tun Lin; Does Computer-Mediated Communication Competence Enrich Social Capital? The Mediating Role of Social Networks Sites ; 1532-7590; 2022; International Journal of Human-Computer Interaction
 11. Cristofaro, Matteo; Giardino, Pier Luigi; Misra, Sanjay; Pham, Quoc Trung; Hiep Phan, Hai; Behavior or Culture? Investigating the Use of Cryptocurrencies for Electronic Commerce across the U.S. and China; 2040-8269; 2022; Management Research Review; 46 (1)
 12. Yen Hai Le; Tuan Manh Nguyen; Antecedents of Pro-Environmental Behaviors: A Study on Green Consumption in an Emerging Market; 1947-9638; 2022; International Journal of Asian Business and Information Management; 13(1)
 13. Pham Hong Phuoc, Le Nguyen Hau, Pham Ngoc Thuy; The dual outcomes of frontliner’s autonomous motivation and deep acting in service co-creation: a dyadic approach; 1862-8508; 2022; Service Business; 16
 14. Lê Nguyễn Hậu, Phạm Ngọc Trâm Anh, Phạm Ngọc Thúy; The transforming outcomes of frontline employee adaptability for service value co-creation: a study of the banking sector; 0265-2323; 2022; International Journal of Bank Marketing; 40(3)
 15. Lê Nguyễn Hậu, Phạm Ngọc Thúy; Enabling customer co-creation behavior at a distance: the case of patients using self-monitoring handheld devices in healthcare; 1862-; 2022; Service Business; 16
 16. Tuan Manh Nguyen; Customer readiness–customer participation link in e-services; 0264-2069; 2022; Service Industries Journal; 42(9-10)

Tạp chí khoa học trong nước

 1. Hàng Lê Cẩm Phương; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Đồng hồ thông minh của khách hàng tại TP.HCM; 0866-7756; 2022; Tạp chí Công Thương; 11/2022
 2. Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Huỳnh Phú; Các yếu tố tác động lên lòng trung thành của giới trẻ TP. Hồ Chí Minh đối với các chuỗi cửa hàng tiện lợi.; ISSN 1859-4972; ; 2022; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 10/2022 Số 30
 3. Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Mơ; Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hệ thống WMS trong vận hành và quản lý kho hàng.; ISSN 1859-4972; 2022; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 09/2022. Số 27
 4. Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị Tuyết Mai; Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của sinh viên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; ISSN 1859-4972; 2022; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 08/2022. Số 24
 5. Nguyễn Thị Đức Nguyên1*, Bùi Chí Lợi, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Cao Huỳnh Anh Đào; Linh hoạt chuỗi cung ứng: tình huống doanh nghiệp may tại Việt Nam; ISSN: 2734-9306; e-ISSN: 2734-9578; ; 2022; Tạp chí khoa học, Đại học mở Thành phố HCM- Kinh tế và quản trị; dự kiến Vol 18. số 6
 6. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Vương Chí, Phạm Ngọc Mai; Quản lý rủi ro dự án: Nghiên cứu tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Điện ADT; 0866-7756; 2022; Tạp chí Công Thương; 20
 7. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Nguyễn Vương Chí; Quản lý rủi ro dự án: Tổng quan lý thuyết; 0866-7756; 2022; Tạp chí Công Thương; 19
 8. Nguyễn Minh Thạch, Mai Thị Mỹ Quyên, Lê Nguyễn Hậu; Tác động của chánh niệm đối với công việc và chất lượng cuộc sống của các lập trình viên ngành công nghệ thông tin; 2515-964X; 2022; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; 33(2)
 9. Mai Thị Mỹ Quyên, Tạ Thị Thanh, Lê Nguyễn Hậu; Ảnh hưởng của giá trị cá nhân đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và sự viên mãn trong cuộc sống của nhân viên – Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam; 2515-964X; 2022; Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; 33(6)
 10. Lê Hoài Kiều Giang, Lê Thị Thanh Xuân; Quan hệ giữa vốn tâm lý, hành vi công dân trong tổ chức, sự gắn kết với công việc với thành quả làm việc và ý định nghỉ việc của người lao động; 2588-1051; 2022; SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL – ECONOMICS – LAW AND MANAGEMENT; 6(3)
 11. Huynh Thi Minh Chau; The impact of CSR on customers’ attitude and behavior – a research result on bank customers in Vietnam; 2615-8981; 2022; Review Of Finance ; Issue 3
 12. Nguyễn Thị Đức Nguyên*, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Phùng Khánh Nguyên; Tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ cho doanh nghiệp logistics tại Việt Nam: Nghiên cứu thử nghiệm tại hai doanh nghiệp logistics X và Y; 2588-1051; 2022; Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý; 5 (SI1)
 13. Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Ny, Lê Hoài Kiều Giang; Explore values of traditional fish sauce consumers by mean-end chain theory; 2588-1051; 2022; SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT JOURNAL – ECONOMICS – LAW AND MANAGEMENT; 5 (SI1)
 14. Huỳnh Thị Phương Lan, Đoàn Kiều Anh; An integrated approach of Kano’s model and importance-performance analysis for improving outpatient healthcare services quality – a study of 175 Military hospital.; ISSN 2588-1051; 2022; Science & Technology Development Journal – Economics -Law and Management (STDJELM); Vol 5, No SI1
 15. Lại Văn Tai – Nguyễn Tiến Mạnh; CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA– ĐHQG-HCM; 2588-1051; 2022; Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ: Kinh tế – Luật và Quản lý; S11/2021
 16. Hồ Thị Quyên, Bùi Huy Hải Bích; Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TIKTOK DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG LỰC CÁ NHÂN – MỘT NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ HỆ Z; ISSN 2588-1051; 2022; Science & Technology Development Journal – Economics – Law and Management (STDJELM); Vol 5 No SI1 (2021)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Pham Tien Minh, Marian Rizov, Vo Xuan Vinh; Board gender diversity and firm performance – Evidence from an emerging market; 9786043609561; 2022; International Conference on Business and Finance (ICBF 2022);
 2. Trương Minh Chương; Mạng lưới bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế thông minh; 2022; Hội nghị quốc tế “Informtics về sức khỏe” II
 3. Nguyen Thuy Quynh Loan, Nguyen Vuong Chi, Pham Ngoc Mai; How to reduce risks in project management of the organization; 978-604-73-9259-9; 2022; Proceedings of the International Conference on Science, technology and education – the driving force for rapid and sustainable development;
 4. Mai Thị Mỹ Quyên, Bùi Huy Hải Bích, Lê Nguyễn Hậu; Psychological Resources for Employees Working from Home in the COVID-19 Pandemic: An Investigation of Employee Mindfulness and Resilience; 978-604-346-088-9; 2022; THE 4th ASIA CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES (ACBES 2022)
 5. Phuoc Luong Le & Duy Tan Nguyen; Lean practices’ contributions to sustainable construction supply chain management trends; 1059-1478; 2022; 32nd Annual POMS-Conference: Emerging Domains of POM

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước  

 1. Lam Ngoc Mai, Cao Thi Thanh Huyen, Pham Tran Dang Khoa, Ho Cao Ky Duyen, Tran Hoang Tien, Pham Tien Minh; Corporate social responsibility and firm performance: The moderating role of ownership concentration; 9786047391332; 2022; The 10th Science and Technology Symposium for OISP Students, HCMUT, VNU-HCM
 2. TRƯƠNG MINH CHƯƠNG; Tầm nhìn hệ thống về sự phát triển các khu công nghệ cao; 2022; Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh – Định hướng chiến lược đến năm 2030
 3. Trương Minh Chương; Dịch vụ kinh doanh tăng cường tri thức – Chiến lược phát triển tiếp theo giai đoạn công nghiệp hóa – Khả năng triển khai – Các thách thức; 2022; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 20/NQ-TW
 4. Trương Minh Chương; Dịch vụ kinh doanh tăng cường tri thức – Chiến lược phát triển kinh tế tiếp theo giai đoạn công nghiệp hóa; 2022; CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
 5. Thai Minh Nhat, Mitpasong Keomany, Delos Reyes Nicole, Phan Minh Tuan, Bui Huy Hai Bich
  ; STUDENT ENGAGEMENT IN BLENDED LEARNING: A STUDY IN HO CHI MINH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BASED ON SELF –DETERMINATION THEORY; 978-604-73-9133-2; 2022; The 10th Science and technology symposium for oisp students