Ban chủ nhiệm khoa

chủ nhiệm CÁC BỘ MÔN

CNBM HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CNBM QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ VẬN HÀNH

CNBM TÀI CHÍNH

CNBM TIẾP THỊ VÀ QUẢN LÝ

tRUNG TÂM BR&t

phòng mô phỏng

VĂN PHÒNG KHOA

NGUYỄN VIỆT ĐỨC

MAI PHƯƠNG THANH

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

LÂM THÀNH PHƯỚC

 • Trợ lý giáo vụ
 • nvduc@hcmut.edu.vn
 • Phòng 105B10
 • Chuyên viên
 • mpthanh@hcmut.edu.vn
 • Phòng 105B10
 • Thư ký khoa
 • myduyen@hcmut.edu.vn
 • Phòng 105B10
 • Chuyên viên
 • ltphuoc@hcmut.edu.vn
 • Phòng 103B10