Học vụ

Category

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15...
Read More
Danh Sách SV Và GVHD TT1 HK232 CompressedTải xuống Danh Sách SV Và GVHD TT2 HK232 CompressedTải xuống
Read More
– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút– Học viên...
Read More
DANH SACH GVHD VA SV KHOA LUAN TN LAN 2 NGAY 15 THANG 01 MinTải xuống
Read More
SV xem thông tin tại file đính kèm. DANH SACH SV VA GVHD MON THUC TAP NGOAI TRUONG NGAY 2 THANG 1 MinTải xuống DANH SACH SV VA GVHD MON KLTN NGAY 2 THANG 1 MinTải xuống DANH SACH SV VA GVHD DO AN NGAY 02 THANG 01 MinTải xuống
Read More
1 2 3 9