Tháng Tư 25, 2024

Day

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Học viên chuẩn bị các bản giấy in nội dung powerpoint gửi cho các thành viên HĐ trước khibắt đầu bảo vệ để thầy/cô tiện theo dõi– Mỗi...
Read More

Bình luận gần đây