Chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD 2011 + 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾT HỢP VỚI LUẬN VĂN HOẶC KHÓA LUẬN

 

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

Mã số: 60.34.05

Khoa quản lý chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp

Loại hình đào tạo: Chính quy Tập trung

1.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình MBA được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng tổng quát cho những nhà quản lý hiện tại hoặc tương lai. Các môn học không những giúp trang bị những kiến thức và công cụ theo cách tiếp cận định lượng để xử lý những công việc của nhà quản lý như quản lý các nguồn lực, quản lý các quá trình, quản lý khách hàng và thị trường; mà còn giúp trang bị cho học viên cách phân tích và tư duy nhằm hoạch định và triển khai có hiệu quả các kế hoạch chiến lược của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh năng động có tính toàn cầu ngày nay.

2.      YÊU CẦU CHUYÊN MÔN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Với chương trình đào tạo theo phương thức giảng dạy môn học kết hợp với luận văn hoặc khóa luận, các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có:

1.      Hiểu biết và có khả năng tự cập nhật về môi trường kinh doanh-quản lý bên ngoài, bên trong doanh nghiệp và về các động thái của chúng.

2.      Khả năng nhận thức, phân tích và chẩn đoán các vấn đề về quản lý ở cấp độ chiến lược  cũng như các chức năng hoạt động của doanh nghiệp.

3.      Khả năng giải quyết vấn đề theo các nguyên lý, quy trình chuyên môn và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

4.      Khả năng tự học, tự tìm kiểm thông tin hoặc nghiên cứu để giải quyết các nhu cầu thông tin trong quá trình phân tích và ra quyết định quản lý.

5.      Có trình độ Anh ngữ cơ bản để có thể giao tiếp và tìm hiểu các vấn đề chuyên môn bằng các tài liệu tiếng Anh (Trình độ tiếng Anh đầu ra theo quy định của trường ĐH Bách khoa).

3.      THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ:

-      1,5 năm (3 học kỳ) đối với học viên tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành Kinh tế và Quản lý

-      2 năm (4 học kỳ) đối với học viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác với khối ngành Kinh tế và Quản lý, trong đó có 1 học kỳ để lấy Chứng chỉ các môn học Chuyển đổi của ngành Quản trị Kinh doanh trước khi thi tuyển đầu vào Cao học.

4.        KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA (không kể Anh văn):

-      Tổng số tín chỉ yêu cầu của Chương trình Cao học QTKD là 45 tc (không kể môn Anh văn có yêu cầu riêng)

-      Sơ đồ cấu trúc Chương trình như sau:

5.        ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Bao gồm 2 nhóm đối tượng:

5.1. Đối tượng 1: Đã tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành Kinh tế và Quản lý.

(1)  Điều kiện thi tuyển:

-         Văn bằng: Đại học chính quy hệ đào tạo từ 4 năm trở lên

-         Kinh nghiệm công tác chuyên môn: có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên

(2)  Điều kiện miễn thi tuyển sinh :

-         Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành dự thi, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên.

-         Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét chuyển tiếp sinh.

-         Số người được miễn thi tuyển sinh không vượt quá 20% tổng chi tiêu đào tạo thạc sĩ trong năm.

-         Sinh viên tốt nghiệp đại học chưa đạt trình độ miễn thi Anh văn theo quy định phải dự thi tuyển sinh đối với môn ngoại ngữ.

5.2. Đối tượng 2: Đã tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác.

Điều kiện thi tuyển:

-         Văn bằng: Đại học chính quy hệ đào tạo từ 4 năm trở lên

-         Chứng chỉ Chuyển đổi Cao học Quản trị kinh doanh

-         Kinh nghiệm công tác chuyên môn: có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên

 

6.        QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Theo “Quy chế (sửa đổi) về tổ chức và quản lý đào tạo SĐH” ban hành theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 12/08/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM.

7.       NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

7.1.  Chương trình chuyển đổi Cao học (1 học kỳ):

Các học viên đã tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác với khối ngành Kinh tế và Quản lý phải học thêm khối kiến thức chuyển đổi (15 tín chỉ) trước khi tham dự kỳ thi tuyển sinh Cao học QTKD.

 

TT

Môn học chuyển đổi

Tín chỉ

Số tiết

1

Kế toán đại cương

3

45

2

Kinh tế học

3

60

3

Tiếp thị cơ bản

3

45

4

Quản trị đại cương

3

45

5

Các phương pháp phân tích định lượng

3

45

 

Tổng cộng

15 tc

240 tiết

 

7.2.           Chương trình chính thức (3 học kỳ)

Học viên có thể đăng ký một trong hai phương thức sau đây:

 (1) Môn học và Luận văn, hoặc

 (2) Môn học và Khóa luận

 

1. Chia nhóm học viên của mỗi phương thức sẽ theo nguyên tắc:

-     Tỉ lệ giữa nhóm học viên làm LV Thạc sĩ và nhóm làm Khóa luận là khoảng 50/50.

-     Việc xếp học viên vào mỗi nhóm phương thức sẽ tiến hành đối với những học viên đã tích lũy ít nhất 15 tc của các môn học cốt lõi bắt buộc của học kỳ 1.

-     Ưu tiên theo:

+     Nguyện vọng đã đăng ký

+     Điểm TBTL tính đến thời điểm xét.

+     Có tham gia nghiên cứu khoa học/có bài báo khoa học sẽ ưu tiên làm LVTN.

 

2. Điều kiện về thời điểm nhận Luận văn hoặc Khóa luận:

-         Đối với nhóm làm Luận văn thạc sĩ: Phải tích lũy tối thiểu 28 tín chỉ, trong đó có môn “Phương pháp nghiên cứu trong QTKD.”

-         Đối với nhóm làm Khóa luận: Phải tích lũy tối thiểu 29 tín chỉ

   

 Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh:

Áp dụng cho Khóa 2011 trở đi

 

Môn học

Khối lượng

Học kỳ

Phương thức học

Tín chỉ

LT,

BT

TH,

TN

BTL, TL

Số tiết

Số tiết

Số tiết

Môn học

+ Luận văn

Môn học

+ Khóa luận

A

Khối kiến thức chung

 

 

 

 

 

4tc

4tc

1

Triết học

4

60

 

30

2

bắt buộc

bắt buộc

2

Anh văn

 

 

 

 

 

bắt buộc

bắt buộc

 

B

Khối kiến thức cốt lõi

 

 

 

 

 

18tc

15tc

1

Kế toán quản trị

3

45

0

15

1

bắt buộc

bắt buộc

2

Hành vi tổ chức

3

45

0

15

1

bắt buộc

bắt buộc

3

Quản trị sản xuất và điều hành (*)

3

36

9

15

1

bắt buộc

bắt buộc

4

Quản lý chiến lược

3

45

0

15

1

bắt buộc

bắt buộc

5

Tài chính doanh nghiệp

3

45

0

15

1

bắt buộc

bắt buộc

6

Phương pháp NC trong QTKD

3

39

6

15

2

bắt buộc

tự chọn

 

C

Khối kiến thức chuyên ngành

 

 

 

 

 

  tự chọn 10tc

+ bắt buộc 10tc

+ tự chọn 10tc

1

Luật/thuế trong kinh doanh

2

45

0

15

2

tự chọn

bắt buộc

2

Quản lý chất lượng

2

30

0

15

2

tự chọn

bắt buộc

3

Tiếp thị giữa các tổ chức

2

30

0

15

2

tự chọn

bắt buộc

4

Quản lý dự án

2

27

3

15

3

tự chọn

bắt buộc

5

Kinh doanh quốc tế

2

30

0

15

3

tự chọn

bắt buộc

6

Quản lý hệ kinh doanh điện tử

2

21

9

15

2

tự chọn

tự chọn

7

Lập & Phân tích dự án

2

27

3

15

2

tự chọn

tự chọn

8

Đầu tư tài chính (*)

2

30

0

15

2

tự chọn

tự chọn

9

Quản trị nguồn nhân lực

2

30

0

15

2

tự chọn

tự chọn

10

Quản lý SX theo Lean và JIT

2

30

0

15

2

tự chọn

tự chọn

11

Quản lý chuỗi cung ứng

2

30

0

15

2

tự chọn

tự chọn

12

Mô phỏng trong kinh doanh

2

21

9

15

3

tự chọn

tự chọn

13

Hệ thống thông tin quản lý

2

21

9

15

3

tự chọn

tự chọn

14

Quản lý tri thức

2

21

9

15

3

tự chọn

tự chọn

15

Phân tích dữ liệu

2

21

9

15

3

tự chọn

tự chọn

16

Chuyên đề tài chính

2

30

0

15

3

tự chọn

tự chọn

17

Quản lý và đổi mới công nghệ (*)

2

30

0

15

3

tự chọn

tự chọn

18

Chuyên đề khác

2

30

0

15

3

tự chọn

tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Luận văn, Khóa luận

 

 

 

 

 

13tc

6tc

 

Luận văn ThS

13

 

 

 

3

  bắt buộc

 

 

Khóa luận tốt nghiệp

6

 

 

 

3

 

  bắt buộc

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

45tc

45tc

Ghi chú: (*) Đây là các môn học chỉ đổi tên, còn nội dung không thay đổi, cụ thể:

·  Môn “Quản trị sản xuất và điều hành” tương đương với môn “Quản lý sản xuất”

·  Môn “Đầu tư tài chính” tương đương với môn “Thị trường chứng khoán”

·  Môn “Quản lý và đổi mới công nghệ” tương đương với môn “Quản lý Công nghệ & Đổi mới”

            Trưởng Khoa QLCN

 


Tìm kiếm

DÀNH CHO CÁN BỘ

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 11 khách Trực tuyến